Privacyverklaring

Iedere organisatie is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van een privacybeleid volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). FIX Maakonderwijs gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen. Met ons privacybeleid geven wij zo goed mogelijk invulling aan deze wettelijke kaders.

Wie zich bij ons inschrijft voor een lesprogramma of aanmeldt voor een activiteit, zal zijn of haar persoonlijke gegevens moeten achterlaten. Dit geldt ook voor iedereen die bij ons een ruimte huurt of komt werken. U moet erop kunnen vertrouwen dat wij in overeenstemming met de wet zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaan. We vertellen daarom graag waarvoor we deze gegevens nodig hebben en wat we verder met uw gegevens doen.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken de persoonsgegevens van onze cursisten, deelnemers aan projecten en activiteiten, huurders, medewerkers, geïnteresseerden, ZZP-ers waarmee wij samenwerken, contactpersonen bij scholen of andere organisaties, ouders (lesgeldplichtigen) in het geval van minderjarige cursisten.

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken de persoonsgegevens altijd vanuit een rechtmatige grondslag. Vaak verwerken wij persoonsgegevens omdat dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met een klant, een medewerker, een zelfstandige of een huurder. Denk hierbij aan gegevens die noodzakelijk zijn voor de facturering, communicatie over de lessen (planning e.d.) en verbetering van onze dienstverlening. Verder verwerken wij enkele persoonsgegevens wegens een wettelijke verplichting (medewerkers). Indien we persoonsgegevens voor andere dan deze doelen willen gebruiken, zullen we toestemming vragen aan de betrokkenen.

Welke middelen gebruiken wij voor het verwerken van persoonsgegevens?

Wij maken gebruik van gerenommeerde administratiesystemen voor de verwerking van de persoonsgegevens. Daarnaast maken wij gebruik van Social Media (hierop worden foto’s geplaatst) en Social Schools. Docenten maken vaak gebruik van Social Schools, WhatsApp groepen en andere middelen om met hun leerlingen in contact te blijven. Met de leveranciers van de systemen die wij gebruiken sluiten wij verwerkersovereenkomsten af.

Welke gegevens worden verwerkt?

FIX Maakonderwijs verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. Daarnaast verwerken wij ook veel foto’s voor eigen PR doeleinden.

Wanneer vragen wij om toestemming?

Indien wij persoonsgegevens (denk aan foto’s) willen gebruiken voor drukwerk (posters, folders, flyers) of uw portret willen gebruiken voor PR doeleinden op website of social media zullen wij hiervoor u om uw toestemming vragen. Ook vragen we vooraf toestemming als er een fotograaf langs komt bij een les. Deze toestemming vragen we over het algemeen per mail. Voor het gebruik van foto’s die gemaakt zijn in de openbare ruimte wordt niet apart toestemming gevraagd, tenzij bovenstaand van toepassing is.

Betrokkenen kunnen altijd bezwaar maken tegen het gebruik van een foto waar de betrokkene op staat.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om administratieve taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

Wie heeft er toegang tot de persoonsgegevens?

FIX Maakonderwijs gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Alleen de medewerkers die zijn belast met de verwerking van de persoonsgegevens hebben toegang tot de persoonsgegevens. Verder hebben de leveranciers van onze softwarepakketten toegang. Met hen zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten. Voor iedereen die werkt met persoonsgegevens geldt een geheimhoudingsplicht.

Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?

Ons netwerk en onze systemen zijn allen beveiligd met wachtwoorden die regelmatig veranderd worden. Daarnaast worden kasten en kantoren fysiek afgesloten. Op de hardware en in de communicatie tussen de servers/cliënten/office365 zit encryptie.

Worden persoonsgegevens met derden gedeeld?

In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt FIX Maakonderwijs afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet en worden vastgelegd in verwerkersovereenkomsten. FIX Maakonderwijs verkoopt nooit persoonsgegevens aan derde partijen.

Welke rechten heeft u als betrokkene?

Als betrokkene heeft u volgens de AVG het recht op inzage, rectificatie, gegevenswissing, beperking van de verwerking, dataportabiliteit, het recht van bezwaar en het recht om niet onderworpen te worden aan automatische individuele besluitvorming (profiling). FIX Maakonderwijs doet niet aan profiling. Indien u van één van deze rechten gebruik wilt maken, kunt u contact met ons opnemen via info@fixmaakonderwijs.nl

Back To Top